Prawa i zasady - Unitoner

Kategorie

Newsletter

Ogólnodostępne  prawa i zasady

Ogólne warunki prowadzenia działalności

Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej określone zostały wustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007 r. Nr 155 poz. 1095 ze zm.). Przedmiotowa ustawa określa również katalog rodzajów działalności, które z uwagi na ich charakter lub funkcje wymagają uzyskania koncesji lub zezwolenia dla ich podjęcia. Reguły prowadzenia działalności uzupełnione zostały w przepisach kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm.), który określa wewnętrzną strukturę spółek i ich funkcjonowanie w tym zasady reprezentacji. Ogólne zasady prowadzenia działalności określone zostały dodatkowo w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 r. Nr 50 poz. 331 ze zm.) oraz w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), których przepisy skupiają się na zapewnieniu prawidłowości funkcjonowania rynku, a w szczególności na zapewnieniu ochrony jego uczestnikom.

Zawieranie umów

Oprócz ogólnych przepisów kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 r. Nr 16 poz.93 ze zm.), którego postanowienia regulują dokonywanie czynności prawnych, w tym zawieranie umów, istnieje cały szereg ustaw szczególnych dotyczących reguł obrotu na rynku elektronicznym. Normy kodeksu cywilnego istotne dla działalności e-commerce to przede wszelkim przepisy dotyczące składania oświadczeń woli (art. 61 i 661 KC), miejsca zawarcia umowy (art. 70 KC), funkcji wzorca umowy w postaci elektronicznej (art. 384 KC), czy wad oświadczeń woli (art. 82 – 88 KC). Transakcje elektroniczne, które charakteryzują się brakiem fizycznej interakcji sprzedającego i nabywcy wymagały w ocenie ustawodawcy bardziej szczegółowego uregulowania, aniżeli te, które znajduje się w samym kodeksie cywilnym. W związku z powyższym, reguły obrotu elektronicznego dookreślone zostały w następujących ustawach:

  1. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);
  2. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 126 poz. 1068 ze zm.);
  3. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 r. Nr 130 poz. 1450);
  4. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. 2002 r. Nr 169 poz.1385 ze zm.).

Wskazane powyżej ustawy oprócz norm technicznych opisujących metodologię i warunki zawierania umów droga elektroniczną określają również warunki poboczne, w szczególności o charakterze informacyjnym, które dany sprzedawca lub usługodawca powinien spełnić wobec swoich kontrahentów przy zawieraniu danej umowy.

Ochrona konsumenta

Na działalność e-commerce szczególny wpływ wywierają uregulowania prawne z zakresu ochrony konsumentów, które wymuszają dostosowanie działalności sprzedawców i usługodawców do obowiązujących przepisów. Reżim ochronny praw konsumentów tworzą oprócz wspomnianego już kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w szczególności następujące ustawy:

  1. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.);
  2. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ze zm.);
  3. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.);
  4. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 r. Nr 128 poz. 1402 ze zm.).

Dwie ostatnie ustawy zawierają normy dotyczące ochrony danych osobowych, dozwolonej metodologii ich przetwarzania oraz warunki przechowywania i udostępniania tych danych.

Przepisy podatkowe

Działalność e-commerce jakkolwiek specyficzna, nie podlega odrębnym uregulowaniom podatkowym. Dochód osiągany z tej działalności nie różni się od przychodu uzyskiwanego z działalności prowadzonej tradycyjnymi metodami. Przychody z działalności e-commerce podlegają więc, w zależności od rodzaju podatnika, bądź przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) bądź ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307).

Podmiot prowadzący działalność e-commerce występuje również w stosunku do wykonywanych przez siebie czynności z zakresu usług lub sprzedaży drogą elektroniczną w charakterze podatnika podatku VAT. Wszystkie wykonywane przez niego usługi oraz sprzedaż co do zasady podlegać będą opodatkowaniu tym podatkiem, którego zasady, wymiar, czy zwolnienia od niego określone zostały w ustawie o podatku od towarów i usług (Dz.U.2001 r. Nr 128 poz.1402 ze zm.).